INTERPLAFO B.V.
Wij vernieuwen op dit moment onze website
Contact ons
INTERPLAFO B.V.
Wij vernieuwen op dit moment onze website
Contact ons
INTERPLAFO B.V.
Wij vernieuwen op dit moment onze website
Contact ons

Algemene voorwaarden Interplafo B.V.

Op deze pagina vindt u de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. In deze voorwaarden geven wij aan onder welke garanties wij ons werk doen en onze producten leveren.

 

Hier staan wij, als Interplafo B.V. voor.

  Kwaliteit staat voorop

  Verzorgen het gehele project

  Denken graag met u mee

  Flexibiliteit van begin tot en met het eind

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1: Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarde van de afnemer.

Artikel 2: Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheid e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande  van normale omstandigheden. Hieraan kan afnemer nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, dan wel zijn betalingsverplichtingen op te schorten, terwijl hij niet is gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden. Prijsopgaven doen wij op basis van de dan geldende prijzen, ons daarbij voorbehoudende het recht op doorberekening van eventuele verhoging van de rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijziging in valutaverhouding.

Artikel 3: Overeenkomsten

Overeenkomsten binden ons, ook in het geval door tussenpersonen (vertegenwoordigers) namens ons met derden gesloten, eerst dan wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Artikel 4: Levering

De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats, van waaruit door of namens ons wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor afnemer is. Alle transportkosten zijn voor rekening van afnemer, ook indien ten aanzien van transport en transportkosten anders wordt overeengekomen, blijft het risico voor afnemer. Afnemer dient, binnen 7 dagen na terbeschikkingstelling, de goederen af te nemen. Bij gebreke van in ontvangstneming gaat het risico ook over op de afnemer, waarbij wij zijn bevoegd tot opslag elders, op zijn kosten. Indien afnemer de goederen weigert af te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder in ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding. Te allen tijde hebben wij het recht van de afnemer te verlangen dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn verplichtingen, terwijl wij gerechtigd zijn de levering te schorsen zolang de zekerheid niet is gesteld. Eveneens zijn wij gerechtigd de levering te schorsen, indien afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder gedane leveringen.

Artikel 5: Overmacht 

In geval overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval afnemer slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerde maatregelen zo van binnen- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zo van binnen- en buitenland, ten gevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer ons kan worden gevergd. Overmacht is mede aanwezig, indien ten gevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier, bij wie wij de verkochte goederen dan wel de daardoor benodigde grondstoffen hebben besteld, deze niet of niet tijdig aan ons hebben geleverd, dan wel om welke reden ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. Terzake van de goederen, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is afnemer verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die goederen in verband kan worden gebracht. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer het bedrag van de factuurprijs overschrijden.

Artikel 7: Garantie

Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van nieuwe onderdelen ( tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk is). In geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde , voor zover ondeugdelijk. betreft het fabrieksgarantie, dan geldt deze gelijkelijk voor afnemer, met ons als intermediair. Afnemer vrijwaart ons voor alle aanspraken van zijn afnemers, uit welke hoofde ook. Afnemer verplicht zich onze garantie inhoudelijk aan zijn afnemers kenbaar te maken.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Zolang geen volledige betaling van het ons uit welken hoofde ook van afnemers toekomende heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde ons voor rekening en risico van afnemer in eigendom toebehoren. Verkeert afnemer jegens ons in wanprestatie, dan mogen wij het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen, c.q. doen terugnemen.

Artikel 9: Reclame

Reclames dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, mits zij schriftelijk zijn ingediend binnen 5 dagen na ontvangst der factuur. Zij geven de afnemer niet het recht zijn betalingen op te schorten. Compensaties uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10: Betaling

  1. Elke betaling moet geschieden, binnen 30 dagen na de factuurdatum, netto kontakt en zonder dat afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen      korting, of op het toepassen van schuldvergelijking.
  2. Afnemer wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, na verstrijken van de termijn onder lid (1) van        dit artikel bedoeld, zonder dat betaling in die termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien afnemer voor het verstrijken van die termijn surseance van betaling              aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  3. Bij niet-tijdig betaling is afnemer tot de dag der voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand over hetgeen onbetaald is gebleven. Bovendien is afnemer        een boete wegens te late betaling verschuldigd van 15% van hetgeen onbetaald is gebleven, met een minimum van € 91,- door het enkele feit dat de vordering              incasso uit handen is gegeven.

Artikel 11: Geschillen

Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitende de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid om desgewenst de Rechter van de woonplaats van de koper adieren. 

Artikel 12: Toepasselijk Recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.